Όροι Ενοικίασης

Γενικοί Όροι Συναλλαγών και Χρήσης για την πλατφόρμα μίσθωσης μοτοσικλετών «Rent A Ride»

Γενικές ρυθμίσεις

14.1 Αντικείμενο σύμβασης
Η ανώνυμη εταιρεία Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 Μόναχο, έδρα και δικαστήριο του τόπου τήρησης του μητρώου: Μόναχο HRB 42243 (καλούμενη εφεξής «BMW AG» ή «BMW») διατηρεί στο πλαίσιο ενός πιλοτικού έργου με την ονομασία «Rent A Ride» στην ιστοσελίδα www.rentaride.com μια διαδικτυακή πλατφόρμα (καλούμενη εφεξής «Rent A Ride»). Μέσω της πλατφόρμας Rent A Ride, ο μετέχων προμηθευτής, Α ΚΑΙ Χ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ (καλούμενος εφεξής «Συνεργάτες Rent A Ride») μπορούν να προσφέρουν μοτοσικλέτες BMW και αξεσουάρ για μοτοσικλέτες BMW καθώς και εξοπλισμό οδήγησης (εφεξής «Αντικείμενα μίσθωσης») για ενοικίαση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα (εφεξής «Πελάτης») (εφεξής «Προσφορές μίσθωσης») και οι πελάτες μπορούν να αναζητούν, να συγκρίνουν και να κλείνουν προσφορές μίσθωσης της πλατφόρμας Rent A Ride. Το πρόγραμμα Rent A Ride διατίθεται στον πελάτη σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών και χρήσης. Η BMW AG απλώς διαπραγματεύεται τις προσφορές μίσθωσης των συνεργατών Rent A Ride, με την
οποία ο πελάτης συνάπτει χωριστές συμβάσεις και μεσιτεύεται από την BMW. Η BMW δεν ευθύνεται για την υπηρεσία που παρέχουν οι συνεργάτες Rent A Ride.

14.2 Ιστοσελίδα
Μπορείτε να δείτε, να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε την ισχύουσα έκδοση αυτών των όρων συναλλαγών και χρήσης στην ιστοσελίδα www.rentaride.com.

14.3 Πιλοτικό έργο
Ο πελάτης γνωρίζει ότι η πλατφόρμα Rent A Ride προσφέρεται στο πλαίσιο πιλοτικού σχεδίου που αποσκοπεί ιδίως στη δοκιμή των διεπαφών της πλατφόρμας Rent A Ride και της λειτουργίας των συνεργατών Rent A Ride σε πραγματική λειτουργία. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρξουν τεχνικά προβλήματα, σφάλματα και καθυστερήσεις κατά τη μεταβίβαση των δεδομένων. Επίσης, η BMW δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την αλυσίδα της διαδικασίας μίσθωσης BMW Motorrad Papanicolaou RENT A RIDE.

Μετέχοντες φορείς
15.1 Η BMW ως μεσάζων

Η BMW AG, μέσω της Rent A Ride, προβαίνει στη σύναψη μισθώσεων για τα αντικείμενα μίσθωσης. Κατά την κράτηση, συνάπτεται απευθείας μια σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και του
εκάστοτε συνεργάτη Rent A Ride, η οποία προσφέρει τα επιλεγμένα από τον πελάτη αντικείμενα μίσθωσης στην ιστοσελίδα της Rent A Ride. Η BMW αποτελεί εδώ απλά τον μεσάζοντα. Η BMW,
δηλαδή, δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και του εκάστοτε συνεργάτη Rent A Ride και δεν διαθέτει καμία επιρροή στις μεμονωμένες συνθήκες
μίσθωσης και τιμές του εκάστοτε συνεργάτη Rent A Ride.

15.2 Ο συνεργάτης Rent A Ride ως συμβατικός εταίρος του πελάτη
Η BMW προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για προσφορές μίσθωσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride και να μισθώνουν αντικείμενα μίσθωσης μέσω ενός συνεργάτη Rent A Ride. Ο πελάτης διεξάγει μια αναζήτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride που πληροί τις επιθυμίες του. Οι προσφορές μίσθωσης των συνεργατών Rent A Ride που προβάλλονται από την πλατφόρμα Rent A Ride βάσει αυτής της αναζήτησης ενδέχεται να αποκλίνουν υπό προϋποθέσεις από τα κριτήρια αναζήτησης, ειδικά εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές μίσθωσης που να πληρούν επακριβώς τα κριτήρια αναζήτησης του πελάτη. Οι προσφορές μίσθωσης στην πλατφόρμα Rent A Ride περιλαμβάνουν μόνο τις δυνατότητες μίσθωσης αντικειμένων μίσθωσης, οι οποίες δίνονται από τους συνεργάτες Rent A Ride.

15.3 Συμβάσεις μίσθωσης
Συμβατική βάση για τις συμβάσεις μίσθωσης της προσφοράς μίσθωσης που επιλέγει ο πελάτης αποτελούν οι μεμονωμένοι όροι μίσθωσης του εκάστοτε συνεργάτη Rent A Ride. Οι προσφορές
μίσθωσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride συντάσσονται ως προς το περιεχόμενο βάσει των πληροφοριών που ρυθμίζει και δημοσιεύει ο εκάστοτε συνεργάτης Rent A Ride σε ένα ανάλογο σύστημα Rent A Ride. Αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των προβαλλόμενων πληροφοριών, ειδικά ως προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τους λοιπούς όρους μίσθωσης, φέρουν οι συνεργάτες Rent A Ride. Εξαιρούνται γενικά περιεχόμενα του συνολικού προγράμματος της πλατφόρμας Rent A Ride, κριτήρια επιλογής των μασκών αναζήτησης, μάσκες για την εισαγωγή
προσωπικών δεδομένων και περιγραφές οχημάτων για τα εκάστοτε μοντέλα.

Σύναψη σύμβασης
16.1 Ακολουθία καταχωρήσεων

Για τη μίσθωση ενός αντικειμένου μίσθωσης, ο πελάτης επιλέγει αρχικά το επιθυμητό αντικείμενο μίσθωσης στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Στη συνέχεια, ο πελάτης εισάγει τα προσωπικά δεδομένα του (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία, πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της πληρωμής) καθώς και τη διάρκεια μίσθωσης και ενδεχομένως πρόσθετες επιλογές. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα εκ νέου ελέγχου και ενδεχομένως διόρθωσης όλων των στοιχείων. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Κράτηση με υποχρέωση πληρωμής», ο πελάτης υποβάλλει νομικά δεσμευτική δήλωση ότι επιθυμεί να κάνει χρήση της προσφοράς μίσθωσης που έχει επιλέξει ο σχετικός συνεργάτης Rent A Ride, σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης του αντίστοιχου συνεργάτη Rent A Ride.

16.2 Επιβεβαίωση κράτησης
16.2.1 Επιβεβαίωση κράτησης για προσφορές μίσθωσης χωρίς υποχρέωση προκαταβολής:

Εάν ο συνεργάτης Rent A Ride δεν αξιώνει προκαταβολή για την κράτηση βάσει των όρων μίσθωσής του, η κράτηση πραγματοποιείται ως εξής: Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Κράτηση με υποχρέωση πληρωμής», ο πελάτης εξουσιοδοτεί την BMW να μεσολαβήσει στη συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης με τον συνεργάτη Rent A Ride. Η κράτηση πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον πελάτη μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και ενός συνδέσμου email κάνοντας κλικ στο σημείο «Επιβεβαίωση κράτησης τώρα» εντός 24 ωρών («Επιβεβαίωση μέσω email του πελάτη»). Εάν η επιβεβαίωση μέσω email του πελάτη δεν πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, η διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride θα διαγράψει την κράτηση. Εάν η επιβεβαίωση μέσω email του πελάτη
πραγματοποιηθεί κανονικά, η πλατφόρμα Rent A Ride επιβεβαιώνει αμέσως για λογαριασμό του συνεργάτη Rent A Ride την κράτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο πελάτης στο
πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης («Επιβεβαίωση κράτησης»). Με αυτή την επιβεβαίωση κράτησης πραγματοποιείται, ταυτόχρονα, μια σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη Rent A Ride.

16.2.2 Επιβεβαίωση κράτησης για προσφορές μίσθωσης με υποχρέωση προκαταβολής:
Εάν ο συνεργάτης Rent A Ride αξιώνει μια προκαταβολή για την κράτηση βάσει των όρων μίσθωσής του, η κράτηση πραγματοποιείται ως εξής: Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Κράτηση με υποχρέωση πληρωμής», ο πελάτης εξουσιοδοτεί την BMW να μεσολαβήσει στη συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης με τον συνεργάτη Rent A Ride. Η πλατφόρμα Rent A Ride επιβεβαιώνει αμέσως για λογαριασμό του συνεργάτη Rent A Ride την κράτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο πελάτης στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης («Επιβεβαίωση κράτησης»). Με αυτή την
επιβεβαίωση κράτησης πραγματοποιείται, ταυτόχρονα, μια σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη Rent A Ride. Επίσης, ο πελάτης μεταφέρεται αμέσως για πληρωμή στη
διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride. Εάν ο πελάτης δεν καταθέσει την προκαταβολή εντός 24 ωρών από το κλικ στο κουμπί «Κράτηση με υποχρέωση πληρωμής», η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα από την πλατφόρμα Rent A Ride και η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη Rent A Ride λήγει.

16.3 Διαβίβαση ως κομιστής
Κατά τον χρόνο της κράτησης, η BMW ενεργεί ως κομιστής για λογαριασμό του πελάτη και αποστέλλει τη δήλωση του πελάτη στον αντίστοιχο συνεργάτη Rent A Ride. Η BMW μπορεί να
διασφαλίσει την ορθή διεκπεραίωση της κράτησης μόνο εφόσον ο πελάτης καταχωρεί σωστά και ολοκληρωμένα τα απαραίτητα δεδομένα, ειδικά τα στοιχεία επικοινωνίας του, τη διάρκεια
μίσθωσης, το μοντέλο οχήματος και πιθανά πρόσθετα αντικείμενα μίσθωσης.

16.4 Αποθήκευση
Τα στοιχεία κράτησης αποθηκεύονται από την BMW ή έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο. Τα στοιχεία κράτησης και οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών φαίνονται και στην επιβεβαίωση κράτησης και μπορούν να εκτυπωθούν από τον πελάτη σε μορφή αρχείου.

Πληρωμή και προκαταβολή
17.1 Καμία αμοιβή στην BMW

Η BMW δεν επιβάλλει αμοιβή στον πελάτη για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.BMW Motorrad Papanicolaou RENT A RIDE.

17.2 Μίσθωμα σε συνεργάτη Rent A Ride
Η καταβολή του πληρωτέου μισθώματος στον συνεργάτη Rent A Ride εξαρτάται από τους όρους μίσθωσης του συνεργάτη Rent A Ride, ο οποίος αποτελεί συμβατικό εταίρο του πελάτη.

17.3 Προκαταβολή και μέσο πληρωμής
Σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης του εκάστοτε συνεργάτη Rent A Ride, για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης ενδέχεται να χρειάζεται μια προκαταβολή προς τον εκάστοτε συνεργάτη Rent
A Ride. Οι ακριβείς όροι για αυτή την προκαταβολή διατίθενται πριν από την οριστική κράτηση στους όρους μίσθωσης του συνεργάτη Rent A Ride. Εάν ο πελάτης δεν καταθέσει την προκαταβολή εντός 24 ωρών από το κλικ στο κουμπί «Κράτηση με υποχρέωση πληρωμής», η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα από την πλατφόρμα Rent A Ride και η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη Rent A Ride λήγει. Εάν η προκαταβολή ολοκληρωθεί με επιτυχία, στη διαδικτυακή πλατφόρμα εμφανίζεται μια ένδειξη ότι η προκαταβολή έχει πραγματοποιηθεί. Επίσης, η προκαταβολή επιβεβαιώνεται στον πελάτη μέσω email. Ο πελάτης πρέπει να καταβάλει την προκαταβολή μέσω της διαδικασίας πληρωμής που προβλέπεται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride, δηλ. μέσω του συνδέσμου που παρέχεται στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης. Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης, ισχύει το εδάφιο 3.2. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει πιστωτική κάρτα ως μέσο πληρωμής της προκαταβολής, δίνει στον συνεργάτη Rent A Ride τη ρητή εξουσιοδότηση είσπραξης του οφειλόμενου χρηματικού ποσού μέσω του αριθμού της πιστωτικής κάρτας. Στο πλαίσιο τέτοιων κρατήσεων, ο πελάτης δηλώνει σύμφωνος με την απευθείας επιβάρυνση της πιστωτικής κάρτας του με το ποσό που ορίζεται στον διάλογο κράτησης ή ολόκληρο το ποσό συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων φόρων και τελών. Η πλατφόρμα Rent A Ride δεν έχει πρόσβαση στα χρήματα που καταβάλλει ο πελάτης. Εάν ο πελάτης επιλέξει το PayPal ως τρόπο πληρωμής της προκαταβολής, ο πελάτης εκτελεί ο ίδιος την πληρωμή μέσω της συνδεδεμένης με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride σελίδας. Ακύρωση ή αλλαγή της σύμβασης μίσθωσης.

18.1 Ακύρωση της σύμβασης μίσθωσης
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα ακύρωσης μέσω ενός συνδέσμου ακύρωσης στην επιβεβαίωση κράτησης που αποστέλλεται σε αυτόν από την πλατφόρμα Rent A Ride, έως τη λήξη της προθεσμίας
ακύρωσης που ρυθμίζεται στους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους μίσθωσης. Σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης του εκάστοτε συνεργάτη Rent A Ride, ο πελάτης μπορεί να υποχρεούται σε πληρωμή ενός εύλογου τέλους ακύρωσης μετά τη σύναψη της σύμβασης. Οι λεπτομερείς όροι ακύρωσης προκύπτουν από τους όρους μίσθωσης του εκάστοτε συνεργάτη Rent A Ride, οι οποίοι
προβάλλονται στον πελάτη στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης. Λοιπά δικαιώματα του πελάτη μένουν ως έχουν.

18.2 Αλλαγή της σύμβασης μίσθωσης
Εάν ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή της σύμβασης μίσθωσης, πρέπει να επικοινωνήσει μέσω email ή τηλεφωνικώς απευθείας με τον συνεργάτη Rent A Ride στα στοιχεία που δίνει ο συνεργάτης Rent A Ride στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών και Χρήσης.

Πληροφορίες για τις προσφορές μίσθωσης
19.1 Προσφορές μίσθωσηςBMW Motorrad Papanicolaou RENT A RIDE

Οι πληροφορίες που προβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride για τις προσφορές μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τιμών) αντιστοιχούν στα στοιχεία του εκάστοτε
συνεργάτη Rent A Ride. Η BMW δεν έχει καμία επιρροή σε αυτές και, συνεπώς, δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητά τους. Εξαιρούνται τα γενικά στοιχεία για τα μοντέλα οχημάτων καθώς και περιεχόμενα για το συνολικό πρόγραμμα της πλατφόρμας Rent A Ride, κριτήρια επιλογής των μασκών αναζήτησης, μάσκες για την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων και περιγραφές οχημάτων για τα εκάστοτε μοντέλα.

19.2 Σειρά προβολής
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης προσφορών μίσθωσης προβάλλονται στον πελάτη στη διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride ως εξής:
1. Αλφαβητική σειρά ανά χώρα.
2. Εντός της χώρας σε αλφαβητική σειρά των συνεργατών Rent A Ride.
3. Εντός των προσφορών του συνεργάτη Rent A Ride σε αλφαβητική σειρά ανά ονομασίες μοντέλων των οχημάτων.
Εάν δεν υπάρχουν προσφορές μίσθωσης ανάλογες των κριτηρίων φίλτρων, προτείνονται στονπελάτη προσφορές μίσθωσης παρόμοιες με αυτές των κριτηρίων φίλτρων.

Προστασία δεδομένων
20.1 Η BMW συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο πελάτης σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη

σύναψη, το περιεχόμενο ή την τροποποίηση της συμβατικής σχέσης (δεδομένα απογραφής) και για τη χρήση και τιμολόγηση (δεδομένα χρήσης) των κρατήσεων και των συμβάσεων που έχουν
αποτελέσει αντικείμενο μεσιτείας. Η BMW έχει το δικαίωμα μεταβίβασης όλων των απαραίτητων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που δίνει ο πελάτης, όπως όνομα και στοιχεία επικοινωνίας, στον συνεργάτη Rent A Ride, εφόσον τούτο απαιτείται για την αιτιολόγηση, εκτέλεση, αλλαγή ή λήξη της εκάστοτε συμβατικής σχέσης μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη Rent A Ride. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την BMW για αλλαγές των προσωπικών δεδομένων που αφορούν στη συμβατική σχέση.

20.2 Κατά τα λοιπά, η BMW επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

20.3 Ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί για τις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου στη διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride. ://rentaride.com/de/pages/privacy/dehttps
Οι διακομιστές της BMW AG προστατεύονται κατά τα τεχνικά πρότυπα, κυρίως μέσω τειχών προστασίας [firewalls]. Ο πελάτης Rent A Ride γνωρίζει, πάντως, ότι για όλα τα συμβατικά μέρη
υφίσταται ο κίνδυνος υποκλοπής των διαβιβαζόμενων δεδομένων κατά τη διαδικασία διαβίβασης. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω email που φεύγουν από το σύστημα, αλλά και για ενσωματωμένες εφαρμογές όπως ιστολόγια, μηνύματα χρηστών κτλ. και για όλες τις λοιπές διαβιβάσεις δεδομένων. Συνεπώς, δεν διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων που διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας Rent A Ride.

Ευθύνη
22.1 Καμία ευθύνη για τους συνεργάτες Rent A Ride

Η BMW δεν φέρει καμία ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών και τις λοιπές ενέργειες των συνεργατών Rent A Ride. Οι συνεργάτες αυτοί δεν ενεργούν ως εντεταλµένοι της BMW.

22.2 Βασική αρχή
Ευθύνη της BMW για ζημίες του πελάτη, ανεξαρτήτως νόμιμης αιτίας (σύμβαση, μη επιτρεπτή ενέργεια, παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, απαλλαγή κτλ.), αποκλείεται με την επιφύλαξη
του εδαφίου 9.3. Αν ένας πελάτης είναι καταναλωτής, τούτο ισχύει μόνο στο μέτρο που το επιτρέπει το εφαρμοστέο σε τοπικό επίπεδο δίκαιο.

22.3 Κανένας περιορισμός ευθύνης
Ο περιορισμός ευθύνης του εδαφίου 9.2 δεν εφαρμόζεται (i) σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας, (ii) σε περίπτωση βλάβης της ζωής, του σώματος σώμα ή της υγείας, (iii) σε περίπτωση
ελλείψεων που αποκρύπτονται με δόλο, (iv) όταν παρέχεται εγγύηση (εφαρμόζεται το καθεστώς ευθύνης που προκύπτει από την εγγύηση, κατά περίπτωση), (v) στην περίπτωση αξιώσεων από τον νόμο περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων· (εφόσον ισχύει) και (vi) σε περίπτωση ζημίας που απορρέει λόγω παράβασης σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων, για παράδειγμα εκείνων τα οποία η σύμβαση επιδιώκει ακριβώς να επιβάλει στην BMW βάσει του περιεχομένου και του σκοπού της, ή των οποίων η πλήρωση καθιστά δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, και τα οποία ο πελάτης δικαιούται να επικαλείται τακτικά και να εμπιστεύεται την τήρηση. Ωστόσο, η αποζημίωση για την εύκολα αμελή παράβαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται στην προβλεπόμενη ζημία που χαρακτηρίζει τη σύμβαση.

22.4 Ευθύνη σε περίπτωση απώλειας δεδομένων
Η BMW ευθύνεται μόνο για την απώλεια δεδομένων (i) σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς ευθύνης και (ii) εάν η ζημία δεν μπορούσε να αποφευχθεί με κατάλληλα μέτρα εφεδρικής
αποθήκευσης δεδομένων από τον πελάτη.

22.5 Ευθύνη οργάνων και εντεταλμένων
Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης ισχύουν και για τις αξιώσεις αποζημίωσης του πελάτη κατά νόμιμων εκπροσώπων, εντεταλμένων και υπαλλήλων της BMW.

22.6 Διαβίβαση
Στο μέτρο που ο ιστότοπος αυτός αναφέρεται σε ιστοσελίδες τρίτων, η BMW AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Δυνατότητα επικοινωνίας.

23.1 Σε περίπτωση ερωτήσεων, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της πλατφόρμας Rent A Ride στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@rentaride.com.

23.2 Τα στοιχεία επικοινωνίας, ιδίως ο αριθμός τηλεφώνου, και οι χρόνοι διαθεσιμότητας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών Rent A Ride παρέχονται στον ιστότοπο www.rentaride.com.

Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου
Ισχύει το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ωστόσο, υπέρ του καταναλωτή, οι ευνοϊκότεροι κανόνες αναγκαστικού δικαίου του δικαίου της συνήθους διαμονής του υπερισχύουν του γερμανικού δικαίου.

Συμβατική γλώσσα
Ανάλογα με την επιλογή της γλώσσας του πελάτη όταν ενεργοποιείται η κράτηση, η γλώσσα της σύμβασης είναι αυτή που επιλέγει ο πελάτης για την ενεργοποίηση της κράτησης. Δωσιδικία και επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

26.1 Δωσιδικία
Εάν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο υπό την έννοια του γερμανικού δικαίου, το Μόναχο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές αξιώσεις που απορρέουν από την
επιχειρηματική σχέση.

26.2 Επίλυση καταναλωτικών διαφορών
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ (οδηγία για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών [ΕΕΚΔ]), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Η πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://ec.europa.eu/consumers/odr. Για τους σκοπούς
αυτού του τμήματος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της BMW είναι η service@rentaride.com. Οι διατάξεις περί διεθνούς δικαιοδοσίας που παρατίθενται στο εδάφιο 13.1 ανωτέρω εφαρμόζονται, επίσης, όταν η κατοικία ή ο συνήθης τόπος διαμονής του πελάτη είναι άγνωστος κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής ή όταν ο πελάτης αποφασίζει οικειοθελώς να ασκήσει την αγωγή του κατά της BMW ενώπιον των δικαστηρίων που αναφέρονται στο εδάφιο 13.1. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αγωγές κατά πελατών που ενεργούν ως καταναλωτές ασκούνται ενώπιον των δικαστηρίων της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής τους. Για καταναλωτές εκτός Φινλανδίας: Η BMW δεν θα συμμετάσχει και δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον οργάνου συμβιβασμού καταναλωτών κατά την έννοια του γερμανικού νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (VSBG) και της προαναφερθείσας οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Μόνο για καταναλωτές στη Φινλανδία: Εάν μια διαφορά μεταξύ της BMW και ενός καταναλωτή δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω αμοιβαία συμφωνημένων διαπραγματεύσεων μεταξύ της BMW και του καταναλωτή, ο καταναλωτής πελάτης μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά ενώπιον του Συμβουλίου Καταναλωτικών Διαφορών (Finnish Consumer Dispute Board) https://www.kuluttajariita.fi/fi/). Πριν από την υποβολή της διαφοράς στην επιτροπή καταναλωτικών διαφορών, ο καταναλωτής πρέπει να έχει επικοινωνήσει με συμβουλευτικό φορέα για τους καταναλωτές (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).

Υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων της πλατφόρμας Rent A Ride.
Η υψηλή αξίωση που θέτετε στα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας είναι για εμάς η κατευθυντήρια γραμμή για τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε τη βάση για μια αξιόπιστη επιχειρηματική σχέση με τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσεκτικά, για συγκεκριμένο σκοπό, σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας και τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Στις ενότητες που ακολουθούν, οι υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων της πλατφόρμας Rent A Ride περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η BMW AG συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της και των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικτυακή πλατφόρμα Rent A Ride. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η BMW AG ή οι εταιρείες διανομής της BMW επεξεργάζονται τα δεδομένα σας διατίθενται εδώ ή στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες εταιρείες διανομής της BMW.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων;
Η BMW AG (εφεξής «BMW» ή «εμείς», «εμάς»), Petuelring 130, 80788 Μόναχο, είναι υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων («ΓΚΠΔ») για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η BMW AG είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου BMW και λειτουργεί τον ιστότοπο www.rentaride.com. Μέσω της ιστοσελίδας www.rentaride.com, συντονίζουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της διαδικτυακής πλατφόρμας διαμεσολάβησης «Rent A Ride», μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες πάροχοι («Συνεργάτες Rent A Ride») μπορούν να προσφέρουν μοτοσικλέτες BMW και εξαρτήματα καθώς και εξοπλισμό οδήγησης της BMW Motorrad για ενοικίαση και μέσω των οποίων οι πελάτες μπορούν να αναζητούν, να συγκρίνουν και να κάνουν κράτηση προσφορών μίσθωσης από τον εκάστοτε συνεργάτη Rent A Ride. Η BMW, μέσω της πλατφόρμας Rent A Ride, οργανώνει τις προσφορές μίσθωσης που προσφέρουν οι συνεργάτες Rent A Ride, με τους οποίους ο πελάτης συνάπτει χωριστές και μόνο συμβάσεις μεσιτείας από την BMW. Σε περίπτωση κράτησης, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης απευθείας μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου συνεργάτη Rent A Ride. Η BMW αποτελεί εδώ απλά τον μεσάζοντα. Η BMW AG είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω του ιστοτόπου www.rentaride.com. Η BMW θα επεξεργαστεί, επίσης, τα δεδομένα σας εάν διαβιβαστούν σε αυτήν από τους συνεργάτες Rent A Ride, εάν και στον βαθμό που πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις προστασίας των δεδομένων. Οι συνεργάτες Rent A Ride είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εσείς οι ίδιοι παρέχετε στο πλαίσιο του αιτήματός σας και της υποστήριξης πελατών. Επίσης, οι συνεργάτες Rent A Ride επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ανεξάρτητα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι διαβιβάζονται από εμάς, εάν και στον βαθμό που πληρούνται οι απαραίτητες απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων. Σε αυτές τις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων περιγράφονται, επίσης, ορισμένες πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων σας από τους συνεργάτες Rent A Ride. Ωστόσο, οι συνεργάτες Rent A Ride μπορούν να συλλέγουν περαιτέρω προσωπικά δεδομένα και να διαθέτουν δικές τους υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να δείτε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας στις αντίστοιχες υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε συνεργάτη Rent A Ride. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την πλατφόρμα Rent A Ride μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: service@rentaride.com. Τα στοιχεία επικοινωνίας του ομίλου BMW AG για την προστασία των δεδομένων είναι τα εξής:
BMW AG
Konzerndatenschutz
Petuelring 130
80788 München/Μόναχο
Email: datenschutz@bmw.de

Πότε συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η πλατφόρμα Rent A Ride;
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας, π.χ. μέσω της ιστοσελίδας μας.
 Εάν πραγματοποιήσετε μια διαδικασία κράτησης στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα για ενοικιαζόμενη μοτοσικλέτα.
 Εάν απαντήσετε στις δραστηριότητές μας περί άμεσης εμπορικής προώθησης, για παράδειγμα συμπληρώνοντας μια απαντητική κάρτα.
 Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε εμάς από τους συνεργάτες Rent A Ride, τις εταιρείες κρατιδίων BMW ή τρίτους, εφόσον και στον βαθμό που πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις προστασίας των δεδομένων, όπως η συγκατάθεσή σας.
 Εάν άλλες εταιρείες του ομίλου BMW και οι επιχειρηματικοί εταίροι μας μάς παράσχουν στοιχεία σχετικά με εσάς, και
 Εάν τρίτα μέρη (π.χ. πιστοποιημένοι πάροχοι διευθύνσεων) μας παρέχουν νομίμως προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
Παρακαλείσθε όπως μας βοηθήσετε να ενημερώνουμε τα στοιχεία σας γνωστοποιώντας μας τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα, και ιδίως στα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Ποια δεδομένα που αφορούν σε εσάς μπορούν να συγκεντρωθούν;
Οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών και των διαύλων επικοινωνίας που περιγράφονται στις εν λόγω υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων:
 Στοιχεία επικοινωνίας ► Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email.
 Λοιπά προσωπικά δεδομένα ► Πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό της άδειας οδήγησης, την περίοδο ισχύος της άδειας οδήγησης, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και τη χώρα έκδοσης του διαβατηρίου.
 Συμβατικά δεδομένα ► Αριθμός κράτησης, αριθμός τιμολογίου.
 Χρήση ιστοσελίδων και επικοινωνία ► Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας και το κατά πόσον ανοίγετε ή προωθείτε γνωστοποιήσεις από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ στις οδηγίες μας για τα cookies στην πλατφόρμα Rent A Ride.
 Δεδομένα συναλλαγών και αλληλεπίδρασης► Πληροφορίες σχετικά με τη μίσθωση μοτοσικλετών BMW, εξοπλισμού οχημάτων, εξοπλισμού οδήγησης ή τιμολογίων ασφάλισης, τις αλληλεπιδράσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Rent A Ride (οι ερωτήσεις και καταγγελίες σας) και τους συνεργάτες Rent A Ride καθώς και τη συμμετοχή σε μελέτες έρευνας αγοράς.
 Στοιχεία φερεγγυότητας και ταυτότητας ► Δεδομένα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, π.χ. ταυτότητα ή άδεια οδήγησης. Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές, τυχόν πληρωμές που δεν πραγματοποιήθηκαν στους εταίρους μας. Πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις απάτης, εσκεμμένης καταστροφής μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων, εγκληματικές πράξεις, ύποπτες συναλλαγές, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και κατάλογοι κυρώσεων που περιέχουν τα δεδομένα σας.

Ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της πλατφόρμας Rent A Ride θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η BMW AG ή οι εταιρείες διανομής BMW επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας εν γένει διατίθενται εδώ ή στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων εταιρειών διανομής της BMW.
A. Σύναψη και διαχείριση συμβάσεων (Άρθρο 6 Παρ. 1 Στοιχείο β) του ΓΚΠΔ)
Η BMW, μέσω της πλατφόρμας Rent A Ride, οργανώνει τις προσφορές μίσθωσης που προσφέρουν οι συνεργάτες Rent A Ride, με τους οποίους ο πελάτης συνάπτει χωριστές και μόνο συμβάσεις μεσιτείας από την BMW. Σε περίπτωση κράτησης, συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης απευθείας μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου συνεργάτη Rent A Ride. Η BMW αποτελεί εδώ απλά τον μεσάζοντα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης και σύναψης της σύμβασης μεταξύ του πελάτη και του αντίστοιχου συνεργάτη Rent A Ride, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, υποβάλλονται σε επεξεργασία οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:
 Στοιχεία επικοινωνίας (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, email κτλ.)
 Λοιπά προσωπικά δεδομένα (ημερομηνία γέννησης, αριθμός άδειας οδήγησης, περίοδος ισχύος της άδειας οδήγησης, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου και χώρα έκδοσης του διαβατηρίου)
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης στην πλατφόρμα Rent A Ride, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο συνεργάτη Rent A Ride. Ο συνεργάτης Rent A Ride, Α ΚΑΙ Χ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ, χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. διαδικασία κράτησης, παραγγελία οχήματος, κράτηση υπηρεσιών BMW Connected Ride Services) ή για να διεκπεραιώσει αίτημα που έχετε διατυπώσει (π.χ. αίτημα προσφοράς δοκιμαστικής οδήγησης). Στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης ή της διεκπεραίωσης ενός αιτήματος, εμείς ή η πλατφόρμα Rent A Ride απευθυνόμαστε προς εσάς π.χ. γραπτώς, τηλεφωνικώς, μέσω υπηρεσιών Messenger ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε παράσχει, χωρίς ρητή συγκατάθεση.

B. Εξυπηρέτηση πελατών (Άρθρο 6 Παρ. 1 Στοιχεία β), γ), στ) του ΓΚΠΔ)
Η BMW και οι συνεργάτες Rent A Ride χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης, βλ. ανωτέρω (π.χ. διαδικασία κράτησης, παραγγελία οχήματος, κράτηση υπηρεσιών BMW Connected Ride Services) ή για τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος που έχετε διατυπώσει (π.χ. αιτήματα για προσφορές, δοκιμές, ερωτήσεις και καταγγελίες προς το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της BMW Motorrad). Στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης ή της διεκπεραίωσης ενός αιτήματος, απευθυνόμαστε προς εσάς χωρίς ρητή συγκατάθεση, π.χ. γραπτώς, τηλεφωνικώς, μέσω υπηρεσιών Messenger ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε παράσχει.
Σε περιπτώσεις που σταθμίζονται προσεκτικά, επικοινωνούμε επίσης μαζί σας με διαφημιστικές ανακοινώσεις (π.χ. αποστολή σχετικών προσφορών), εάν και στον βαθμό που πληρούνται οι απαραίτητες απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων και δεν έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς γραπτής επικοινωνίας γνωστοποιώντας ένα δικαίωμα εναντίωσης.
Η BMW επεξεργάζεται, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτή τη βάση για να βελτιστοποιήσει περαιτέρω την εμπειρία σας με το τμήμα υποστήριξης πελατών της BMW Motorrad, για παράδειγμα προσδιορίζοντας σαφώς την επαφή σας με εμάς.

C. Εμπορικές επικοινωνίες και έρευνα αγοράς βάσει συγκατάθεσης (Άρθρο 6 Παρ. 1 Στοιχείο α) του ΓΚΠΔ)
Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας χωριστά για περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον βαθμό που περιγράφεται στη συγκατάθεση, για παράδειγμα για διαφημιστικούς σκοπούς (επιλεγμένες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών) και/ή έρευνα αγοράς, και μπορούν να κοινοποιηθούν σε ορισμένες θυγατρικές της BMW AG και επιλεγμένους εταίρους της BMW Motorrad. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη σχετική δήλωση συγκατάθεσης, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεση για τις εμπορικές επικοινωνίες, η BMW συλλέγει και επεξεργάζεται: Πληροφορίες επικοινωνίας, π.χ. Όνομα, διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου, Πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες / προτιμήσεις, π.χ.
 Πληροφορίες για την άδεια οδήγησης
 Κατάσταση της δήλωσης συγκατάθεσης για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και του επιλεγμένου/προτιμώμενου διαύλου επικοινωνίας
 Πληροφορίες ταυτοποίησης, π.χ. Αριθμός πελάτη, αριθμός σύμβασης, Ιστορικό πελατών
 Ιστορικό κράτησης, συμπεριλαμβανομένου μοντέλου, χρονικού διαστήματος κράτησης
 Ιστορικό και συντονισμός της εκστρατείας (προγράμματα στήριξης πελατών και ενδιαφερόμενων μερών και δραστηριότητες άμεσης εμπορικής προώθησης)
 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

D. Eπεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς πραγματοποιείται κατά κανόνα στη Γερμανία και σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός της ΕΕ.

E. Τήρηση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται η BMW (Άρθρο 6 Παρ. 1 Στοιχεία γ), στ) του ΓΚΠΔ)
Τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται, επίσης, σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διασφάλισης της λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ. Η διασφάλιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 Διασφάλιση και αποκατάσταση δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συστήματα ΤΠ,
 Καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ,
 Εντοπισμός και πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 Διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων για την αντιμετώπιση διαταραχών στα συστήματα ΤΠ.
Η BMW υπόκειται σε μεγάλο αριθμό περαιτέρω νομικών υποχρεώσεων. Για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποχρεώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον βαθμό που είναι αναγκαίο και, κατά περίπτωση, τα διαβιβάζουμε στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων. Επεξεργαζόμαστε, επίσης, τα δεδομένα σας, εάν είναι απαραίτητο, σε περίπτωση νομικής διαφοράς, εάν η αντιδικία απαιτεί την επεξεργασία των δεδομένων σας.

F. Διαβίβαση δεδομένων εντός του ομίλου BMW
Η BMW AG είναι μέρος του ομίλου BMW. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά από προσεκτική επαλήθευση, στέλνουμε τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες του ομίλου BMW, οι οποίες τα επεξεργάζονται περαιτέρω με ιδία ευθύνη. Η διαβίβαση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, στις ακόλουθες περιπτώσεις και για τους ακόλουθους σκοπούς:
Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για πλήρη ή εξαντλητικό κατάλογο των διαδικασιών διαβίβασης δεδομένων εντός του ομίλου BMW, αλλά μόνο για παραδείγματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών διαβίβασης δεδομένων.
 Εάν μας έχετε δώσει εκ των προτέρων ρητή συγκατάθεση για την κοινοχρησία των δεδομένων σας στον όμιλο BMW για διαφημιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ, ιδίως στην εταιρεία διανομής BMW και σε ορισμένους εξουσιοδοτημένους εμπόρους στην εγχώρια αγορά σας ή στη χώρα διαμονής σας

G. Διαβίβαση δεδομένων σε επιλεγμένους τρίτους
Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες εταιρείες, εάν και στον βαθμό που πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις προστασίας των δεδομένων:
 Στους συνεργάτες Rent A Ride (π.χ. για ολοκλήρωση της σύμβασης με τον εκάστοτε συνεργάτη Rent A Ride ή για να εκπληρώσουν το αίτημά σας για μια δοκιμαστική οδήγηση ή υπηρεσία και να υποβάλουν συγκεκριμένες προσφορές).
Στους συνεργάτες Rent A Ride για επικαιροποίηση των δεδομένων, π.χ. των στοιχείων επικοινωνίας σας. Τα δεδομένα για την επικαιροποίηση των στοιχείων θα διαβιβαστούν σε όλους τους συνεργάτες Rent A Ride οι οποίοι βρίσκονται στο ευρετήριο διευθύνσεων.
 Σε προσεκτικά επιλεγμένους και ελεγμένους παρόχους υπηρεσιών και επιχειρηματικούς εταίρους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Για την BMW AG, το πράττουμε μόνο υπό τους αυστηρούς όρους της επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό ή βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας (π.χ. διαβιβάζουμε σε ειδικούς μάρκετινγκ που σας προσφέρουν ατομική προσφορά).
 Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες δραστηριότητες της BMW AG πωληθούν σε εταιρεία στην οποία μεταβιβάζουμε τα δικαιώματά μας, τηρώντας όλες τις συμφωνίες με εσάς.
 Σε άλλους τρίτους (π.χ. δημόσιους φορείς) στον βαθμό που μας επιβάλλεται εκ του νόμου.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Για την προστασία και τη διατήρηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα ασφαλείας, όπως τα πλέον προηγμένα εργαλεία κρυπτογράφησης και επαλήθευσης ταυτότητας.
Η πλήρης προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης δεν μπορεί να διασφαλιστεί όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου ή ενός ιστοτόπου, αλλά εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι επιχειρηματικοί εταίροι μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω σύγχρονων φυσικών, ηλεκτρονικών και προσανατολισμένων στην εκάστοτε διαδικασία προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Μεταξύ άλλων, λαμβάνουμε τα ακόλουθα μέτρα:
 Αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας για την πρόσβαση στα δεδομένα σας σύμφωνα με την αρχή «need to know» (περιορισμός σε όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα) και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό,
 Διαβίβαση συλλεγμένων δεδομένων μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή,
 Αποθήκευση εμπιστευτικών δεδομένων, π.χ. δεδομένα πιστωτικών καρτών, μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή,
 Ασφάλεια τείχους προστασίας για συστήματα ΤΠ έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, π.χ. από χάκερ, και
 Συνεχής παρακολούθηση της πρόσβασης σε συστήματα ΤΠ για τον εντοπισμό και την πρόληψη της κατάχρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εάν λάβατε κωδικό πρόσβασης από εμάς ή έχετε εσείς έναν που σας δίνει πρόσβαση σε ορισμένους τομείς του ιστοτόπου μας ή σε άλλες πύλες, εφαρμογές ή υπηρεσίες που διαχειριζόμαστε, είστε υπεύθυνοι για την τήρηση του απορρήτου αυτού του κωδικού και για τη συμμόρφωση με κάθε άλλη διαδικασία ασφαλείας που σας γνωστοποιούμε. Ειδικότερα, σας παρακαλούμε να μην κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν.

Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα για διάφορους σκοπούς, θα διαγραφούν αυτόματα ή θα αποθηκευτούν σε μορφότυπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίηση του προσώπου σας μετά την εκπλήρωση του τελευταίου ειδικού σκοπού. Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα σας διαγράφονται σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, η BMW ανέπτυξε ένα εσωτερικό σχέδιο διαγραφής. Οι βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες αυτό το σχέδιο διαγραφής προβλέπει τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων παρατίθενται κατωτέρω.
Χρήση για την πλήρωση μιας σύμβασης
Για τη συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς μπορούν να διατηρούνται για όσο διάστημα ισχύει η σύμβαση και, ανάλογα με τη φύση και το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, 6 ή 10 έτη και μετά, προκειμένου να τηρούνται οι εκ του νόμου υποχρεώσεις διατήρησης και να διευκρινίζονται τυχόν ερωτήματα ή αξιώσεις μετά τη λήξη της σύμβασης.
Επιπλέον, υπάρχουν συμβάσεις για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούν μεγαλύτερες περιόδους διατήρησης, βλ. επίσης κατωτέρω «Χρήση για την αξιολόγηση αξιώσεων».
Χρήση για την αξιολόγηση αξιώσεων
Τα δεδομένα που θεωρούμε αναγκαία για τη διερεύνηση, υπεράσπιση ή την κίνηση ποινικής διαδικασίας εναντίον σας, εμάς ή τρίτων μπορούν να διατηρηθούν από εμάς για όσο διάστημα θα μπορούσε να κινηθεί η εν λόγω διαδικασία.
Χρήση για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών και μάρκετινγκ
Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών και εμπορικής προώθησης θα διατηρούνται έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη δήλωση συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε τη διαγραφή των εν λόγω δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι καμία συμβατική ή εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησης δεν εμποδίζει τη διαγραφή αυτή.
Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας διεθνώς και πώς τα προστατεύουμε;
Η BMW είναι μια εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους της BMW, εθνικές εταιρείες πωλήσεων, συνεργάτες Rent A Ride και παρόχους υπηρεσιών που έχουν συνάψει σύμβαση με εμάς, κατά προτίμηση εντός της ΕΕ.
Εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε χώρες εκτός της ΕΕ, η BMW AG διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων μέσω τυποποιημένων συμβάσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
Για ορισμένες χώρες εκτός της ΕΕ, όπως ο Καναδάς και η Ελβετία, η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Λόγω του συγκρίσιμου επιπέδου προστασίας δεδομένων, η διαβίβαση δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί ειδική έγκριση ή συμφωνία.
Επικοινωνήστε εδώ [μαζί μας, εάν επιθυμείτε να δείτε τα σχετικά μέτρα προστασίας για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλες χώρες.
Για τη στήριξη της παροχής των απαριθμούμενων υπηρεσιών και χρήσεων, η BMW AG βασίζεται σε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών που έχουν συνάψει σύμβαση με την BMW AG στο πλαίσιο των αυστηρών απαιτήσεων για την προστασία των δεδομένων.

Πώς μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε διαδικτυακά τις ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων σας;
Δεν μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε διαδικτυακά τα δεδομένα σας στην πλατφόρμα Rent A Ride. Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς ή την αλλαγή αυτών, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Rent A Ride – μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@rentaride.com.

Επικοινωνία μαζί μας, τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων και το δικαίωμά σας για υποβολή ένστασης στην αρχή προστασίας δεδομένων
Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, απευθυνθείτε αρχικά, κατά προτίμηση, στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Rent A Ride, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@rentaride.com
Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα προστασίας δεδομένων του ομίλου BMW AG. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα στα κάτωθι στοιχεία:

BMW AG
Konzerndatenschutz
Petuelring 130
80788 München/Μόναχο
Email: datenschutz@bmw.de

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ και άλλων σχετικών κανόνων προστασίας δεδομένων. Στην ενότητα που ακολουθεί παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ. Ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο του αιτήματός σας, παρακαλείσθε όπως το αποστείλετε γραπτώς.
Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Βάσει του ΓΚΠΔ, έχετε ειδικότερα τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι της BMW ως υποκείμενο των δεδομένων:
Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ): Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε πληροφορίες για τα δεδομένα που διαθέτουμε σχετικά με εσάς. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, την προέλευση των δεδομένων, σε περίπτωση που δεν τα συλλέξαμε απευθείας από εσάς, και, κατά περίπτωση, τους αποδέκτες στους οποίους διαβιβάσαμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των δεδομένων σας από εμάς. Εάν ενδιαφέρεστε για περαιτέρω αντίγραφα, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος χρέωσης των υπόλοιπων αντιγράφων.
Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας. Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση των δεδομένων σας, τα οποία φυλάσσουμε και επεξεργαζόμαστε συνεχώς, ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα, με βάση τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.
Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ): Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, αυτό μπορεί να συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν:
 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 Ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης,
 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εάν:
 Αμφισβητείτε την ακρίβεια των στοιχείων και, μάλιστα, για την περίοδο που χρειαζόμαστε για να επαληθεύσουμε την ορθότητα των δεδομένων,
 Η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας ζητώντας, αντιθέτως, τον περιορισμό χρήσης,
 Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, αλλά τα χρειάζεστε εσείς, για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νόμιμα δικαιώματα,
 Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ): Κατόπιν αιτήματός σας, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα είναι στη διάθεσή σας μόνο εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας, μπορείτε, επίσης, να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα απευθείας σε έναν άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας που θα καθορίσετε.
Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ): Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στα έννομα συμφέροντά μας ή σε συμφέροντα τρίτου. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας. Αυτό δεν ισχύει εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Προθεσμίες για την πλήρωση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων
Προσπαθούμε, κατά βάση, να απαντάμε σε όλα τα αιτήματα εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για λόγους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων ή την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.
Περιορισμός των πληροφοριών σχετικά με την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα σας λόγω νομικών οδηγιών. Εάν πρέπει να απορριφθεί το αίτημά σας για παροχή πληροφοριών σε μια τέτοια περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε ταυτόχρονα για τους λόγους της απόρριψης.
Καταγγελία στις εποπτικές αρχές
Η BMW AG λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τα δικαιώματά σας. Ωστόσο, εάν θεωρείτε ότι δεν εξετάσαμε επαρκώς τις καταγγελίες ή τις ανησυχίες σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πάνω απο τρεις δεκαετίες κοντά σας!

QUICK INFO

Δευτέρα 8:30π.μ.–3:00μ.μ. Τρίτη 8:30π.μ.–2:30μ.μ., 5:30–8:30μ.μ. Τετάρτη 8:30π.μ.–3:00μ.μ. Πέμπτη 8:30π.μ.–2:30μ.μ., 5:30–8:30μ.μ. Παρασκευή 8:30π.μ.–2:30μ.μ., 5:30–8:30μ.μ. Σάββατο 9:30π.μ.–2:30μ.μ.
Κανελλοπούλου 51-53, 264 42 Πάτρα
+ (30) 2610 462 063
info@bmwmotorent.gr